Рекламации и отказ от договор за продажба от разстояние.

 1. Съгласно Законът за защита на потребителите, Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия на стоката. При възникване на основание за рекламация, Купувача трябва да уведоми Продавача писмено не по-късно от 7 работни дни. При некоректна рекламация, разходите за транспорт в двете посоки са за сметка на Потребителя.
 2. 2. Клиентът, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние , без да дължи неустойка или обезщетение в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
 3. Потребителят информира писмено Продавача за решението си да се откаже от договора за продажба, като попълни формуляр за отказ, преди изтичането на срока предвиден от съответния Продавач.
 4. Потребителят е длъжен за своя сметка да върне стоката на Продавача в 14-дневния срок.
 5. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Потребителят, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
 6. Всеки Продавач, който продава чрез skinwell.eu сам урежда условията за връщане на стоки, те са достъпни на страницата на всеки Продавач.
 7. IX. СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
 8. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
 • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени, са получили увреждания, физически или в следствие на неправилна употреба и съхранение, както и при направен опит за отстраняване на дефект от Купувача или от други неупълномощени лица.
 • при несъответсвие между данните в гаранционните документи и самата Стока.

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………………………………………./описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

…………………………………………………………………../име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

 

 

……………….                                                                                                                           …………………………….

/Дата/                                                                                                                            /подпис на потребителя/

 

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИИ

 

 

 1. Данни за търговеца …………………………..

Входящ номер от регистъра за рекламации ……………………. Дата ………….

 

 1. Данни на клиента

Име и фамилия …………………………………………………………………………………..

Адрес за доставка ……………………………………………………………………………….

Телефон ……………………………………..   Имейл ……………………………………………..

 

 1. Информация за рекламираната стока

Наименование на стоката ……………………………………………………………………….

Дата на поръчка ……………….. Дата на доставка ………………………..

Номер на касовата бележка/фактура ………………..

Номер на онлайн поръчка ………………………..

Дата на откриване на дефекта ……………………

 

 1. Моля опишете претенцията за рекламацията в свободен текст :

……………………………………………………………………………………………………………..

 1. Моля изберете от следните начини за удовлетворяване на рекламацията – отстраняване на дефект/ремонт, замяна, възстановяване на сумата:

……………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Приложени документи

Гаранционна карта номер ………………….. Сериен номер на артикула ………………

Касов бон/фактура …………………………….

 1. При възстановяване на сумата давам съгласие да се използва посочената по-долу банкова сметка:

Номер на банкова сметка(IBAN)

………………………………………………………………………………………

 

 

 

Дата ……………….  Клиент …………………………………………………………………………….

/ име, фамилия,подпис/